Nabór na stanowisko Informatyk

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowej ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie zawodowe,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 • wykonywanie obowiązków administratora systemu informatycznego, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną. Utrzymywanie ciągłości pracy systemów informatycznych SPGZOZ i jednostek organizacyjnych zakładu,
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
 • udzielanie instruktażu i pomocy użytkownikom urządzeń komputerów,
 • realizacja wdrożeń i modyfikacja systemów informatycznych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętów komputerowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • lub przesłać pocztą na adres „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”
 • lub przesłać na adres spgzoz2@wp.pl

W terminie do dnia 07.04.2023 r. z adnotacją na kopercie „ Nabór na stanowisko Informatyka”

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.