Witamy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

Zdrowie naszych Pacjentów jest dla nas NAJWAŻNIEJSZE.

RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, tel. 13 435 30 17
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Szpak –iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu świadczenia usług medycznych i realizacją działalności leczniczej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust.1 lit. h RODO a szczególności: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę w przekazywanych formularzach zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres wymagany przepisami prawa,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
  tel. 13 435 30 17
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -Dariusz Szpak – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wystawienie dokumentów księgowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy  a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

 

Klauzula informacyjna dla pracownika/byłego pracownika Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, tel. 13 435 30 17
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Szpak –iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku z organizacją i realizacją działalności leczniczej oraz w celu zatrudnienia, organizacji pracy i pomocy socjalnej i wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r .o działalności leczniczej,  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę w przekazywanych formularzach zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu odpowiednio przez okres 50  lub/i 10 lat, na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.