Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. koordynacji w opiece koordynowanej

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. koordynacji w Opiece Koordynowanej.

Wymagania:

 • monitorowanie obiegu dokumentacji medycznej pacjenta, nadzór nad jej kompletnością;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną podczas procesu leczenia;
 • ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej;
 • zapewnienie komunikacji pomiędzy personelem administracyjnym, a personelem medycznym zarówno podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony oraz innymi świadczeniodawcami zaangażowanymi w proces udzielania świadczeń;
 • udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej;
 • analizowanie i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych;
 • monitorowanie realizacji Indywidualnych Planów Opieki Medycznej;
 • promowanie profilaktyki;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera;
 • komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista;
 • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za wykonywanie czynności zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  1000).   

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • lub przesłać pocztą na adres: „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe” z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. koordynacji w opiece koordynowanej”.
 • lub przesłać na adres mailowy: spgzoz2@wp.pl

Dokumenty należy złożyć w  terminie do dnia 29.04.2024 r. do godz. 11:00

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.