Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. kadr/  Inspektor ds. księgowości

Miejsce pracy: Miejsce Piastowe

Zakres obowiązków na stanowisku Specjalista ds. kadr

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie dokumentów kadrowych w związku z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych i innych nieobecności
 • sporządzanie rozliczeń z GUS, PFRON
 • sporządzanie raportów i zestawień w zakresie kadr
 • weryfikacja danych oraz ich aktualizacja w systemie kadrowym
 • przygotowywanie dokumentów oraz informacji na potrzeby kontroli

 

Zakres obowiązków na stanowisku Inspektor ds. księgowości

 • sprawdzanie i wprowadzanie do systemu kasowego raportów kasowych,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym miesięcznych raportów fiskalnych z wpłatami gotówkowymi i bezgotówkowymi ,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym lub formalno-rachunkowym wybranych dokumentów księgowych np. rachunków lub faktur od kontrahentów medycznych,
 • przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych,
 • przygotowywanie korespondencji z kontrahentami,
 • pomoc w zestawieniu danych do wystawienia faktury,
 • pomoc w segregacji i archiwizacji dokumentów,
 • pomoc w pracach przy inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • rozliczanie delegacji pracowników pod względem formalnym i rachunkowym,
 • wsparcie Głównej Księgowej w bieżących pracach.

 Nasze oczekiwania:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • wykształcenie wyższe
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kadrowym/księgowym
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i finansów publicznych,
 • znajomość programu Optima,
 • dobra znajomość obsługi programu MS Excel
 • samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • przyjazną atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  1000).   

 Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Specjalista ds. kadr/  Inspektor ds. księgowości” na adres:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe

lub przesłać w wersji elektronicznej na adres spgzoz2@wp.pl do dnia 10 stycznia 2024 r.

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami