Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej musi potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

–  druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie

potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez

pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej

30 dni);

–  aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana

legitymacja ubezpieczeniowa;

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

– druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód

wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

– zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

dla emerytów i rencistów

– legitymacja emeryta lub rencisty.

W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ

– zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA);

–  aktualny odcinek emerytury lub renty;

–  dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty,w tym w szczególności odcinek  przekazu lub wyciąg

dla osoby bezrobotnej

– aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

–  umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

–  dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie

nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.);

– aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;

– zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny; Ś

legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS;

– legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS;

– w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia

– dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt

kontynuacji nauki – np. legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności;

– w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

–  poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;

–  karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE  w przypadku pobytu na terenie RP,

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym

po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego

– zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku.

Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia;

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

–  daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,

–  daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa,

–  daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

–  daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

– legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,

– zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,

– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.