Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Administracyjno- Ekonomicznego

Miejsce pracy: Miejsce Piastowe

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
 • Znajomość Kodeksu Pracy,
 • Znajomość zasad analizy finansowej,
 • Mile widziana znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • Bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność, samodzielność,
 • Umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • Umiejętność logicznego i twórczego myślenia.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • przyjazną atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  1000).   

 Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja – Kierownik Działu Administracyjno-Ekonomicznego” na adres:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
ul. Dworska 14
38-430Miejsce Piastowe

lub przesłać w wersji elektronicznej na adres spgzoz2@wp.pldo dnia 17 lutego 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.