Nabór na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość  przepisów  ustawy  o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość Kodeksu Pracy,
 • mile widziana znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych,
 • doświadczenie  zawodowe w wymienionym zakresie,
 • bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, samodzielność,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność logicznego i twórczego myślenia.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  1000).

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • lub przesłać pocztą na adres: „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”
 • lub przesłać na adres: ogloszenia@spgzozmp.pl

w  terminie do dnia 25.02.2021 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego”.

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.