Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko: Informatyk.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:

 • wykonywanie obowiązków administratora systemu informatycznego, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczna, utrzymywanie ciągłości pracy systemów informatycznych SPGZOZ i jednostek organizacyjnych zakładu,
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
 • udzielanie instruktażu i pomocy użytkownikom urządzeń komputerowych,
 • realizacja wdrożeń i modyfikacja systemów informatycznych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  1000).

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • lub przesłać pocztą na adres „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”
 • lub przesłać na adres kontakt@spgzozmp.pl

w  terminie do dnia 28.03.2021 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Informatyka”.

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.