Nabór na Stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko Głównego Księgowego.

Wymagania  od  Kandydatów:

Kwalifikacje:

wykształcenie: wyższe (wskazane ekonomiczne),

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości w tym ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny,
 • doświadczenie  w dziale finansowo-księgowym,
 • bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office, oprogramowania dedykowanego księgowości (kadrowo-płacowego, księgowo-finansowego)
 • znajomość Kodeksu Pracy,

mile widziana:

 • znajomość  przepisów  ustawy  o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Umiejętności:

 • umiejętności opracowywania analiz finansowych,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości,
 • umiejętności  interpersonalne i negocjacyjne,
 • umiejętności organizacji pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………….

data i podpis

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać:

 • do Sekretariatu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

lub

 • pocztą na adres „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”

lub

 • przesłać na adres: kontakt@spgzozmp.pl

w  terminie do dnia 15.01.2021 r. z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko Głównego Księgowego” wraz  podaniem  swojego  imienia oraz do kontaktu numer telefonu.

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.